Særlige ferieregler for elever

For erhvervsuddannelseselever i praktik er det ikke en betingelse for at få ret til betalt ferie efter ferieloven, at eleven først har optjent ret til betalt ferie.

Reglen skal ses i lyset af, at elever oftest er unge mennesker, der kommer direkte fra skolen og således ikke har haft mulighed for at optjene ret til ferie på sædvanlig vis.

Grundlæggende medfører de særlige regler således, at elever ikke først skal optjene retten til ferie efter ferieloven, men allerede fra ansættelsens start har ret til betalt ferie. Dette er slået fast ved en højesteretsdom den 28. september 2009 (U2009.3007H).

Løn under ferie
Elever i praktik har ret til betalt ferie i 25 dage når de er ansat i hele ferieåret. Arbejdsgiveren skal således betale eleven løn under ferie, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie.

Hvis eleven har optjent noget betalt ferie fra tidligere arbejdssted, skal den aktuelle arbejdsgiver kun supplere op.

Ansættelsesdato og ferierettigheder
Herefter skelnes der mellem, om eleven er begyndt før eller efter 1. juli i det pågældende ferieår. Er ansættelsesforløbet startet før 1. juli (dvs. i tidsrummet 1. maj – 30. juni) betragtes det som et helt ferieår, og derfor har eleven ret til 25 dages betalt ferie.

Er ansættelsesforløbet påbegyndt efter 1. juli (dvs. i tidsrummet 1. juli – 30. april), har eleven ret til 5 dages betalt ferie i det pågældende ferieår.

Dette skyldes at man antager, at eleven ansat efter 1. juli har afholdt sin hovedferie. I de efterfølgende år (hele ferieår) efter ansættelsen er påbegyndt, har eleven ligeledes ret til 25 dages betalt ferie.