Generelle dagpengeregler

Her kan du læse mere om de regler, der gælder, når du får dagpenge.

 

 • Definition af beskæftigelse

  Definitionen af din beskæftigelse i a-kassemæssig henseende vil lægge sig op af, hvordan din indtægt beskattes. Vi skal tage stilling til, om dit arbejde er:

  • lønmodtagerarbejde
  • selvstændigvirksomhed
  • formueforvaltning
  • fritidsbeskæftigelse
  • hobbyvirksomhed

  Eksempler:

  • Hvis du for eksempel er cvr-registreret med din aktivitet, eller hvis din aktivitet beskattes i relation til over-/underskud, betragtes det som selvstændig virksomhed
  • Modtager du et honorar (B-indkomst) for dit arbejde, vil du kunne betragtes som lønmodtager.
 • Genoptjening af dagpengeret og beregning af dagpengesats

  Du kan genoptjene en ny 2-årig dagpengeret på baggrund af følgende:

  1. A-indkomst og løntimer indberettet til indkomstregisteret.
  2. B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud.
  3. En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, som fremgår af årsopgørelsen, samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse. Det kan først tælle med, når der foreligger en endelig årsopgørelse.
 • Supplerende dagpenge og opstart af selvstændig virksomhed

  Du kan få supplerende dagpenge, hvis du har lønmodtagerarbejde på nedsat tid. Du kan også få supplerende dagpenge til opstart af selvstændig virksomhed, såfremt du ikke arbejder i virksomheden på fuld tid.

  Du vil kunne modtage supplerende dagpenge i 30 uger. Der vil være mulighed for forlængelse under særlige omstændigheder.

 • Varighed med supplerende dagpenge

  Supplerende dagpenge  - uanset om du er lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed på nedsat tid.

  Du vil nu kunne modtage supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger uanset din status på arbejdsmarkedet.

  For selvstændige gælder dog, at perioden med supplerende dagpenge starter den dag virksomheden påbegyndes. Eventuelle supplerende dagpenge forbrugt som lønmodtager modregnes i perioden.

  Tilsvarende gælder for supplerende dagpenge som lønmodtager. Den periode, du har modtaget supplerende dagpenge som selvstændig, modregnes i perioden med supplerende dagpenge.

 • Rådighed og supplerende dagpenge

  Reglerne er ens for selvstændige og lønmodtagere. Du skal dog stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. være aktivt jobsøgende.

  Du skal kunne overtage et lønmodtagerarbejde på sædvanlige vilkår og deltage i møder hos os og jobcentret, som du er indkaldt til med dags varsel, uanset at du driver selvstændig virksomhed.

  Der er ikke længere et krav, om at dit arbejde i din virksomhed skal foregå uden for normal arbejdstid. Det er dog en betingelse, at du ikke er kontraktmæssigt forpligtet til at udføre arbejde for kunder, herunder på bestemte tidspunkter og steder.

 • Virksomhedslukning- karens i forhold til ny opstart af virksomhed?

  Hvis du har lukket en selvstændig virksomhed, som har været din hovedbeskæftigelse, træder en ny såkaldt jobsøgningsperiode i kraft.

  Den betyder, at du ikke kan starte en ny selvstændig virksomhed de første seks måneder efter ophøret. I så fald vil du miste retten til dagpenge i resten af 6-månedersperioden.

 • Særlige regler for opstart og ophør af virksomhed under ledighed

  Har du startet en selvstændig virksomhed, mens du var ledig, kan du godt lukke den igen og modtage dagpenge. Du kan dog ikke gøre det to gange. Hvis du gør det, skal du opfylde beskæftigelseskravet for igen at kunne indtræde i dagpengesystemet.

 • Formueforvaltning

  Den personlige arbejde må ikke overstige 5 timer pr. måned.

  Formueforvaltning kan være lejeindtægter fra fastejendom, en bortforpagtet virksomhed, Passivt ejerskab af virksomhed, forvaltning af egen formue – køb og salg af aktier, anparter og obligationer.

  Aktiviteter under formueforvaltning kan ikke bruges til beregning af sats og dagpengeret.

  Overstiger aktiviteten 5 timer månedligt, vil a-kassen skulle tage stilling til, om aktiviteten så er selvstændig virksomhed.

 • Fritidsbeskæftigelse

  Fritidsbeskæftigelse kan være:

  • Deltidslandbrug
  • Udlejningsejendom med op til 10 lejemål
  • Fredskov på højst 5 HA med bopæl enter fast-eller fritidsbolig
  • Egen vindmølle, solcelleanlæg hvor arbejdet hermed er helt ubetydelig
  • Biavl med højst 20 bistader

  Fritidsbeskæftigelse giver ikke rettigheder i forhold til beregning af dagpenge eller optjening af dagpenge.

 • Hobby virksomhed

  Hobbyvirksomhed er kendetegnet ved, at der ikke er nogen erhvervsmæssig aktivitet forbundet med udførslen.

 • Fleksibel ret til dagpenge

  Din ret til dagpenge kan forlænges med det dobbelte af det, som du har arbejdet. Har du fx arbejdet i 1 time, har du ret til dagpenge i 2 timer. Vælger du at forlænge din ret til dagpenge, kan arbejdstimerne ikke senere bruges til generhvervelse af den generelle dagpengeret.

  Som ledig har du derfor et valg i forhold til, om du vil bruge dine opsparede timer til en forlængelse af din ret til dagpenge, eller om du vil bruge dem til generhvervelse af din dagpengeret.

  For at generhverve en ny 2-årig dagpengeret, skal du have haft sammenlagt 1.924 ustøttede arbejdstimer.

  Hvis du i stedet vælger at forlænge din eksisterende ret til dagpenge, vil følgende være gældende:

  1. eksempel
  Du har sammenlagt haft 481 arbejdstimer (3 måneders arbejde) i din dagpengeperiode.

  Disse vil give dig en ret til yderligere dagpenge svarende til 962 timer (6 måneders ydelsesperiode).

  Dagpengene skal være brugt inden for 10 mdr. (arbejdet gange 3 plus 1 måned).

  Det betyder, at du får en forlænget dagpengeret - udover de oprindelige 2 år - på 6 måneder.

  De nye 6 måneder skal være brugt inden for 10 måneder.

   

 • Nye satser for dagpenge til nyuddannede

  Som nyuddannet på dimittendsats afhænger din sats af, om du har forsørgerpligt over for et barn.

  Har du forsørgelsespligt over for et barn, vil din sats svare til 82 % af højeste dagpengesats.

  Har du derimod ikke forsørgerpligt over for et barn, vil din sats svare til 71,5 % af højeste dagpengesats.

  Du skal oplyse om din forsørgerstatus på dagpengekortet.

  Barnet, du har forsøgerpligt overfor, skal som udgangspunkt have bopæl i Danmark. Dog gælder der andre regler for EU/EØS borgere, herunder også danske borgere der modtager danske dagpenge. I disse situationer må barnet gerne opholde sig i det andet EU/EØS land.

 • Ret til dagpenge når du afslutter din uddannelse

  Du kan tidligst modtage dagpenge, når der er gået 18 måneder, fra du påbegyndte uddannelsen, selvom din uddannelse er normeret til 3 semestre.

  1.Eksempel:
  Du er påbegyndt en overbygningsuddannelsen (top-up-uddannelse på erhvervsakademiuddannelse). Du påbegynder din top-up-uddannelse den 15. august 2015 og afslutter uddannelsen den 10. januar 2017.

  Det betyder, du godt kan optages i arbejdsløshedskassen på baggrund af uddannelsen, men du er først berettiget til at modtage dagpenge, når der er gået 18 måneder - det vil sige den 15. februar 2017.

  Dette gælder uanset, om du har været studiemedlem under hele uddannelsen.

  2.Eksempel:
  Du er påbegyndt en erhvervsakademiuddannelse 15. august 2015 og afslutter din uddannelse 30. juni 2017. I dette tilfælde opfylder du betingelserne for at kunne få dagpenge fra uddannelsens afslutning, da uddannelsen har en varighed på over 18 måneder.

  For begge eksempler gælder dog, at du opfylder betingelserne om at have været medlem af arbejdsløshedskassen i et år, og at du har givet arbejdsløshedskassen besked om, at du har afsluttet din uddannelse senest 2 uger efter dimission.

 • Seniormedlemmer

  Du kan bevare medlemskab af arbejdsløshedskassen, selvom du når folkepensionsalderen. Du kan dog ikke i tilfælde af ledighed modtage dagpenge.

  Medlemskabet af arbejdsløshedskassen giver dig ret til at få vejledning i forhold til en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Prisen for den nye type medlemskab vil kun indeholde omkostningerne til administrationsbidraget, og du vil ikke skulle betale forsikringsbidraget.

 • Ret til dagpenge

  For at have ret til dagpenge skal du enten opfylde et beskæftigelseskrav eller et indkomstkrav - afhængig af din status i dagpengesystemet.

  Du opfylder beskæftigelseskravet, når du inden for de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet (ledighedstidspunktet) har haft mindst 1.924 løntimer som fuldtidsforsikret og mindst 1.258 løntimer som deltidsforsikret.

  Du opfylder indkomstkravet, når du inden for de seneste på 3 år forud for indplaceringstidspunktet (ledighedstidspunktet) har haft indkomst på mindst 243.996 kr. (2021-niveau) som fuldtidsforsikret og mindst 162.660 kr. (2021-niveau) som deltidsforsikret. Du kan dog højst medregne 20.333 kr. (2021-niveau) pr. måned som fuldtidsforsikret og højst 13.555 kr. (2021-niveau) pr. måned som deltidsforsikret.

  Indkomst- og beskæftigelseskravet kan opfyldes på baggrund af følgende:

  1. A-indkomst og løntimer indberettet til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister.
  2. B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud.
  3. En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, som fremgår af årsopgørelsen, samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse.
 • Månedsvis udbetaling

  Dagpenge udbetales månedsvis bagud.

  En fuld måneds dagpenge svarer til 160,33 timer.

  Du skal fortsat indsende dagpengekort 5 hverdage før månedsudbetalingen. Det medfører, at der kan forekomme senere reguleringer, fordi de sidste dages udbetaling for måneden sker på baggrund af tro og love oplysninger fra dig i forhold til, hvor mange arbejdstimer du forventer at have.

 • Beregning af dagpenge

  Din dagpengesats beregnes på baggrund af indtægt i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

  Man kigger altså to år tilbage og vælger de 12 måneder ud, hvor du har haft den højeste indtægt.

  Den beregnede sats vil være gældende for hele ledighedsperioden.

  Det betyder, at du ikke vil blive straffet med en lavere dagpengesats, hvis du i en kortere periode tager et lavere lønnet job.

   

 • Karensdage

  Har du fået fulde dagpenge i 4 måneder, vil du blive trukket 1 dag i dine dagpenge.

  Du kan dog undgå at blive trukket for en karensdag, hvis du i 4-måneders perioden har haft arbejde, som svarer til 20 dages fuldtidsarbejde.

  Du skal derfor have 148 timers indberettet lønarbejde henover en periode på 4 måneder for at undgå at blive trukket for en karensdag.

 • Beskæftigelseskontoen

  Det er en målsætning, at dagpengesystemet skal være gennemsigtigt. Du får derfor din egen beskæftigelseskonto på jobnet.dk. På Jobnet.dk vil du kunne følge med i:

  • Hvor du befinder dig i dagpengesystemet.
  • Hvordan dine dagpenge er beregnet.
  • Hvor længe du har ret til dagpenge.
  • Hvordan din sats er beregnet.
  • Hvordan arbejdstimer er registreret på din beskæftigelseskonto.

  Du får med andre ord adgang til en række digitale tællere, som fortæller dig om din aktuelle ledighedssituation. Blandt andet om hvor mange timer du har tilbage i dagpengesystemet, og hvordan du kan forlænge din ret til dagpenge.

   

 • Afkortning af retten til dagpenge

  Dagpengeretten forkortes med en måned, hvis du har modtaget dagpenge i 4 år inden for de sidste 8 år.

  Når denne afkortning sker, tages der samtidig stilling til, om du har optjent timer, som kan bruges i forhold til den fleksible dagpengeret.

 • Kontakt din a-kasse

  Vil du vide mere, kan du kontakte din a-kasse.